Kontakt
+420 603 213 838

Horní menu

Preventivní programy na ZŠ a SŠ

Pro školní rok 2016/2017 pro Vás máme nabídku těchto preventivních programů:

1. Táta, máma a já

Kamarádi maňásci si s dětmi povídají o rodině. Dotýkají se problému neúplné rodiny a ukazují dětem, jak je možné těžkosti zvládat. Děti společně vytvářejí seznam dětských trápení, smutků a obav. Při hře „Volby“ hledají člověka, kterému věří natolik, aby s ním mluvily o svém problému. Při výtvarné tvorbě si pak svoje poznání více uvědomí a shrnou.

Beseda bývá díky mnoha aktivitám velmi živá, pro děti zajímavá a především konkrétní.

Cílová skupina: žáci 2. třídy ZŠ

2A/ pro rodiče: Jak mluvit s dětmi na téma sexuality

Cílem setkání je seznámit rodiče s obsahem besedy, která následně proběhne ve třídě jejich dětí. Setkání předchází besedě pro děti ve 3. třídě na téma: „Jak jsme přišli na svět“. Odpovědi na dotazy a sdílení zkušeností můžou rodičům pomoci v rodinné sexuální výchově.

Cílová skupina: Podle uvážení ředitele a třídního učitele rodiče dětí 3.třídy. Také pro ostatní zájemce z řad rodičů.

2B/beseda pro děti: Jak jsme přišli na svět?

Beseda přístupnou a hravou formou odpovídá dětem na otázku „Kde jsem se tu vzal?“. Dětem je předkládán život jako velký dar. Učí se žasnout nad dokonalostí lidského těla, nad vznikem nového člověka. Rozdíly mezi pohlavími jsou vysvětleny s úctou a otevřeností.Film vtipnou formou shrnuje vše, co bylo řečeno. Beseda je už 14. rokem pozitivně přijímána jak pedagogy, tak dětmi. Beseda rozhodně nepředkládá sexualitu způsobem, jakým to dělají média, rodiče ani vyučující se nemusí obávat nevhodných informací. Vše je však podáváno pravdivě a pohledem úcty.

Cílová skupina: Žáci 3.třídy ZŠ

3. Nechej mne, ne - to nechci!

Při besedě mají děti možnost ventilovat svoje obavy a svůj strach z některých typů lidí. Mluví o místech a situacích, kdy se cítí v ohrožení. Uvědomí si, kdy je jim skutečně dobře, kdy se cítí bezpečně. Poznají, že ublížit jim může i známý člověk. Na příkladech konkrétních modelových situací si osvojí možnosti řešení.

Beseda bývá živá a konkrétní. Děti využívají možnosti i dotazů v oblasti sexuality, vítají otevřené vysvětlení pojmu sexuálního zneužívání. Beseda neřeší problémy v třídním kolektivu ani oblast šikany.

Cílová skupina: 4. nebo 5. třída ZŠ

4. Co se to se mnou děje? - dívky

Beseda je vždy v tomto období u dívek vítaná. Objasňuje všechny změny v období dospívání – jak psychické, tak tělesné. Odhaluje mnohá „tajemství“ dozrávání v ženu. Cílem je posilovat u dívek úctu k sobě samé, k vlastnímu tělu a také posilovat hledání zdravého postoje k lidské sexualitě

Cílová skupina: 5., 6. nebo 7.třída ZŠ - dívky. Velikost skupiny: 1 třída, případně možno spojit dívky ze dvou tříd, pokud jsou otevřené vzájemné vztahy.

5. Co se to se mnou děje? - hoši

S hochy rodiče hovoří o změnách v dospívání většinou méně než s dívkami. Proto bývá beseda hochy pozitivně přijímána. Velmi je zajímá, jak funguje jejich tělo.

V besedě jsou hoši vedeni k úctě k lidskému tělu a správnému přijímání sexuality muže a ženy. Živou součástí besedy bývá diskuse o nevhodnosti pornografických časopisů a filmů, rovněž o sexuálním zneužívání. Hoši vítají možnost ptát se otevřeně na otázky ohledně lidské sexuality. Cílem je vysvětlit vše pravdivě a především v rámci skutečného vztahu lásky dvou lidí.

Cílová skupina: 6. nebo 7.třída ZŠ - hoši. Velikost skupiny: 1 třída, případně možno spojit hochy ze dvou tříd, pokud jsou otevřené vzájemné vztahy.

6. Chodíme spolu

Beseda předkládá informace i životní zkušenosti pro vytváření životních postojů a hodnot mladého dospívajícího člověka.  Láska je předkládána jako vztah dvou lidí nejen jako „dobrá zábava v podobě sexuálních aktivit“.

Cílem je posilovat uvědomění vlastní odpovědnosti za sebe, své jednání a výběr partnera. Vede žáka k odhalení a pochopení manipulativních vlivů medií a vrstevníků, k hledání a upevnění vlastních postojů v oblasti lásky a sexuality. Upozorňuje na rizikové chování v této oblasti a jeho důsledky.

Cílová skupina: Žáci 8.třídy ZŠ. Skupina: maximálně 1 třída.

7. Láska a sexualita

Beseda shrnuje žákům potřebné informace o plodnosti člověka, antikoncepci, těhotenství, prevenci HIV, interrupcích. Tedy vše potřebné pro vstup do nové etapy života po ukončení ZŠ.

Klade si za cíl posílit úctu k lidskému životu, k osobnosti každého člověka a také vlastní sebeúctě. Vytvoření postoje úcty k životu je základem vší prevence neplánovaného těhotenství, interrupcí, pohlavních nemocí i násilí ve vztazích.

Cílová skupina: Žáci 9.třídy ZŠ. Skupina: maximálně 1 třída.

8. Když je jídlo problém

Beseda zaměřená na informovanost o problematice poruch příjmu potravy, jejich rozpoznání, případné pomoci. Žáci mají otevřený prostor pro diskusi. Zkusme se lidsky věnovat palčivému tématu, které má stále více obětí.

Cílová skupina: Žáci 7.-9- třídy ZŠ. Velikost skupiny: maximálně 1 třída.

9. Domácí násilí - představy a skutečnost

Žáci mají základní představu o pojmu „domácí násilí“, ovšem neuvědomují si, že může začínat už v období známosti. Je třeba dobře rozpoznat projevy násilí a to zvláště psychického.

Rozpoznat lásku od manipulace, přehnané žárlivostí a ovládání partnera není jednoduché. Mladí lidé kteří prožívají první milostné vztahy si tuto variantu nepřipouštějí. Beseda má varovat, ukázat reálné zkušenosti a možnosti pomoci.

Cílová skupina: Žáci 9.třídy ZŠ. Skupina: maximálně 1 třída.

10. Nabídka témat pro střední školy

1. Seznámení s Poradnou pro ženy a dívky.

2. Partnerský vztah.

3. Domácí násilí.

Cílová skupina: Studenti gymnázií, SŠ, SOU, OU.

Velikost skupiny: maximálně 1 třída.

Pokud projeví někdo ze studentů zájem, po provedení besedy ve škole mohou proběhnout následné osobní konzultace ve škole.

PREVENTIVNÍ PROGRAMY LZE OBJEDNÁVAT:

TELEFONICKY: 731 140 059

E-MAILEM: prevence.zlin@seznam.cz

Cena: dle dohody, doporučená je 30,- Kč na žáka za 2 vyučovací hodiny, tj. za celou besedu.

Více než 15 km od Zlína - proplacení cestovného.

m_20150406_1646098368.jpg

Menu

Celostátní linka pro ženy a dívky

+420 603 210 999

Spojte se s námi na Facebooku

12. 7. Bořek

Zítra: Markéta

Návštěvnost stránek

002690